قوانین

 
  • متقاضی موظف است نماینده و عوامل خود را جهت حضور در غرفه به بنیاد معرفی نماید.
  • متقاضی اقرار دارد که از قوانین و مقررات حاکم بر همایش و شرایط بنیاد برای اختصاص غرفه و نحوه فعالیت در آن در مدت نمایشگاه آگاهی کامل دارد و نمی‌تواند متعذر عدم آگاهی شود.
  • تولید کننده باید با بازرسان بنیاد و نمایشگاه جهت بازدید همکاری کند و نمی‌تواند از حضور بازرسان به هر دلیل در غرفه خودداری کند.
  • متقاضی باید کالاها و کلیه اشخاص و عوامل حاضر در غرفه را بیمه کند و کلیه تبعات وضرر و زیان ناشی از عدم رعایت این موضوع بر عهده متقاضی است.
  • فروش هرگونه کالای غیر مجازو یا کالایی که متقاضی نمایندگی یا حق آن را ندارد و یا مرتبط با صنعت بازی نمی باشد و یا با قوانین حاکم بر کشور تناقض دارد،از سوی متقاضی ممنوعاست.
  • استفاده از استند و پوستر در فضای غرفه مجاز است و خارج از غرفه فقط یک استند و یک پوستر اجازه نصب خواهد داشت که باید با هماهنگی مجریان نمایشگاهی باشد. قرار دادن هر شیء اضافی و یا پوستر مازاد بر آنچه ذکر شد بدون هماهنگی مجریان ممنوع است و توسط بازرسان جمع آوری می شود.
  • پس از خرید غرفه، به دلیل فضای محدود و جانمایی غرفه‌ها امکان بازگرداندن وجه و لغو غرفه وجود ندارد.
  • اختصاص محلدقیق غرفه و جانمایی با در نظر گرفتن اولویت ثبت نام، به عهده ی بنیاد است.